01 Julho
Banda Alvarense + Olavo Bilac
Sábado - 22H30